Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania

 Homesharing a dobrovoľníctvo sú dve metódy pomoci, ktoré rodinám s deťmi s autizmom poskytujú česká organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS zo Slovenska.

Projekt Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania s registračným číslom „2023-1-SK01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ vzdelávania dospelých.

Cieľom projektu je vzbudiť záujem o nové metódy zdieľanej starostlivosti v spoločnosti, inšpirácia a výmena skúseností o vzdelávaní dospelých formami zdieľanej starostlivosti v Čechách ao formách dobrovoľníctva na Slovensku pre rodiny detí na spektre autizmu.

Víziou projektu je prepojiť svet dobrovoľníkov s komunitou ľudí, ktorí sa starajú o osoby so znevýhodnením a zlepšiť inklúziu v spoločnosti. Prispieť k zlepšeniu kvality života rodičov, neformálnych opatrovateľov, hostiteľov a dobrovoľníkov, detí i dospelých.

Neoddeliteľnou súčasťou zaistenia kvalitnej a dlhodobej zdieľanej starostlivosti je odborná príprava a vzdelávanie hostiteľov, dobrovoľníkov i ošetrujúcich osôb a pracovníkov organizácií, ktoré zdieľanú starostlivosť sprostredkovávajú.
Zapojenie do aktivít zdieľanej starostlivosti sa tak stáva súčasťou celoživotného vzdelávania pre všetkých zúčastnených.

Česká Organizácia LIP A SPOLU, z.s. a Občianske združenie HANS zo Slovenska sa venujú podpore rodín s deťmi na autistickom spektre. Rozhodli sa spojiť sily a podeliť sa o svoje skúsenosti prostredníctvom projektu „Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ podporenom v programe ERASMUS+.

Každý deň vo svojej práci vidíme, ako zdieľaná starostlivosť pomáha rodinám s deťmi na spektre autizmu. Radi by sme šírili naše skúsenosti a povedomie o nej ďalej, a preto spoločne spúšťame tento projekt.

V rámci projektu pre vás pripravujeme:

  • Úvodnú konferenciu, na ktorej predstavíme princípy a fungovanie homesharingu a dobrovoľníckeho programu Deti bez návodu ako pomôcť rodinám s deťmi na autistickom spektre: Konferencia sa koná 22.11.2023 od 9:00 do 12:30 online na platforme zoom. Odkaz na pripojenie vám príde pred konferenciou na vami uvedenú e-mailovú adresu. Z konferencie bude zhotovený videozáznam, ktorý bude po spracovaní k dispozícii všetkým prihláseným. Videozáznam z konferencie nájdete na tomto linku.
  • 6 online vzdelávacích seminárov v prvej polovici roku 2024, ktoré rozvinú informácie z úvodnej konferencie a účastníci na nich získajú potrebné informácie o oboch metódach, a tiež možnosti, ako sa zapojiť.
  • záverečnú prezenčnú konferenciu 21. 10. 2024 v Brne určenú inštitúciám a jednotlivcom, ktorí majú záujem zapojiť sa do jednej z foriem zdieľanej starostlivosti.
  • Výstupom projektu bude aj voľne prístupný online zborník obsahujúci informácie zo seminárov a konferencií, ale aj rozhovory s rodičmi, hostiteľmi a dobrovoľníkmi.

Konferencie, semináre aj zborník budú dostupné bezplatne všetkým záujemcom.

O deti s autizmom sa starajú najmä rodičia, často 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Veľakrát už nemajú čas a ani silu robiť veci, ktoré sa ostatným zdajú bežné.  Práve tu má miesto podpora v podobe homesharingu a dobrovoľníctva, v rámci ktorých hostitelia a dobrovoľníci pomáhajú rodine tým, že počas vopred dohodnutej doby trávia čas s dieťaťom na spektre autizmu. Vďaka tomu rodič a celá rodina získavajú čas nabrať nové sily.

Organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS, ktoré sa problematike zdieľanej starostlivosti venujú, sa rozhodli spojiť sily a podeliť sa o skúsenosti zo svojich krajín prostredníctvom projektu „Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ podporenom v programe ERASMUS+. Každý deň vo svojej práci vidia, ako zdieľaná starostlivosť pomáha, a chcú ju ju svojimi aktivitami rozšíriť ďalej.  

Homesharing ako forma podpory prišla do Českej republiky z Írska. Pani Veronika, hostiteľka 11 ročného Štěpána, o svojej skúsenosti hovorí: „Homesharing je pre mňa zmysluplný spôsob ako stráviť voľný čas s človekom, ktorého mám rada. Baví ma, že je to zakaždým úplne iné, že sa musím snažiť a niekedy vedieť aj vykročiť zo svojej komfortnej zóny, a hľadať so Štěpánom spoločnú cestu. Je to o empatii, otvorenej mysli a chuti skúšať niečo nové.“

Rodinám na Slovensku pomáha s náročnou starostlivosťou program špecializovaného dobrovoľníctva. Margaréta, ktorá je do programu zapojená o ňom povedala: „Celý program mi prišiel ako čarovná kúzelná palička, že niekto myslí na deti a rodičov z jednorodičovských rodín. A tá predstava hodnoty pre mňa samotnú, mi prišla veľmi vysoká. Pretože zlé deti neexistujú, existujú iba nešťastné deti. A len spokojný rodič môže skutočne podporovať šťastie u svojho dieťaťa.”

V rámci spoločného projektu sa v priebehu budúceho roka uskutoční aj šesť online seminárov a záverečná konferencia. Budú určené inštitúciám a jednotlivcom, ktorí majú záujem zapojiť sa do jednej z foriem zdieľanej starostlivosti alebo sa s ňou stretávajú počas výkonu práce. Výstupom projektu bude voľne dostupný zborník, s najdôležitejšími informáciami zo seminárov a konferencií, ako aj rozhovory s rodičmi, hostiteľmi a dobrovoľníkmi.

Projekt „Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ s registračným číslom „2023-1-CZ01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ Vzdělávání dospělých.

LÍP A SPOLU, z.s., sa venuje všestrannej podpore detí aj dospelých s autizmom a ich rodín.

www.lipaspolu.cz 

OZ HANS je celoslovenská organizácia, ktorá spája rodiny a jednotlivcov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

http://hans.sk/ 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.