Živé knižnice

Ako najlepšie predstaviť problematiku života s Aspergerovým syndrómom ľuďom, ktorý ho nezažili? Jednou z odpovedí sú živé knižnice: čas, keď sa delíme o príbehy so živými ľuďmi. Rodičia detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunčkným autizmom takto prinesú osobný, blízky a emočne nabitý príbeh svojej rodiny pre učiteľov, odborníkov, ale aj študentov vysokých škôl, budúcich pedagógov a pedagogičky, špeciálne pedagogičky či psychologičky a psychológov. Po prerozprávaní príbehu odpovedajú aj na otázky a potom sa skupinky max. 10 účastníkov vymenia aby si vypočuli ďalšie príbehy. Odozva na túto aktivitu je mimoriadne dobrá, teší nás najmä možnosť priblížiť výnimočnosť našich detí a podporiť tak lepšie pochopenie ich potrieb v školách i v bežnom živote.

Vlasta Piecková Beňová ako živá kniha na Prešovskej univerzite v Prešove
Živá knižnice v Lučenci pre pedagógov a poradenské zariadenia jeseň 2019
Študenti Pdf PU v Prešove na živej knižnici
Zaujatí príbehom živej knihy – na PU v Prešove
S doc. Mikurčíkovou a I. Trellovou pri realizácii živej knižnice jeseň 2019

Advokačné aktivity: poradenstvo a účasť na tvorbe politík

Súčasťou našej činnosti je od začiatku poradenstvo rodinám pri presadzovaní záujmov detí, mladých ľudí a jednotlivcov s AS a VFA.

Poradenstvo realizujeme online, osobne aj telefonicky. Týka sa problémov so školskou integráciou, individuálnych výchovno – vzdelávacích programov, prevencie núteného homeschoolingu ale aj kompenzácií, odvolaní voči rozhodnutiam úradov a podobne. Podporu poskytujeme aj v téme zamestnávania a osobného rozvoja.

Konferencie a potreby našich detí

Zúčastňujeme sa na konferenciách ako bola Bezpečná škola, realizované CENADou, konferencie Cesty k inklúzii realizované členskou organizáciou A Centrum, konferencia organizácie EPIC v rámci projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, ktoré sa venovala zamestnávaniu mladých ľudí aj so znevýhodnením v partnerstve s fínskym mestom Turku, či konferencie Dva milióny budúcností, organizovanej Iuventou, kde sme pracovali v sekcii týkajúcej sa inklúzie. Dva milióny- to je počet mladých ľudí od 0 do 30 rokov na Slovensku. Stratégia práce s mládežou je prijímaná každé 4 roky Vládou Slovenskej republiky, a výstupy z konferencie boli súčasťou Akčného plánu na roky 208 – 2020.

Tvorba politík

aj mestá a obce tvoria koncepcie a plány svojej činnosti. Zapojili sme sa do tvorby koncepcie školstva v meste Zvolen, do spomínaného akčného plánu k Stratégii práce s mládežou, do pripomienkovania zákonov.