Rodinné centrá

Členky správnej rady OZ HANS žijúce vo Zvolene nezaháľali, a tak od januára 2017 začalo svoju činnosť prvé rodinné centrum HANS vo Zvolene v spolupráci s RC Svet rodiny Zvolen. V priestoroch občianskej komunitnej obývačky na Námestí mládeže 17 realizujeme podporné skupiny a konzultácie pre rodičov, podporné terapie ako je canisterapia, muzikoterapia a arteterapia. Priestory slúžia aj na vzdelávacie a projektové aktivity OZ HANS. Pre aktivity vo Zvolene kontaktujte Vladimíru Prokajovú tel.č. 0905 878 612

Od jari 2017 sa rozbehlo vďaka ďalšej aktívnej členke združenia rodinné centrum Lučenec v spolupráci s IN Network Slovakia – komunitným centrom 3Pé. V priestoroch centra našla svoje útočisko ďalšia podporná skupina pre rodičov s deťmi s poruchou autistického spektra, rodičia získavajú poradenstvo aj praktickú sociálnu pomoc pri riešení problémov  umiestnením v škole alebo riešením IVVP a podobne. V Lučenci  sa môžete obrátiť na Vlastu Pieckovú Beňovú na tel. č. 0908 571 233

Od leta 2017 sme popri celoslovenských aktivitách začali aj prácu s rodinami v Bratislave. V priestoroch krajanského centra KALAB sa stretáva podporná skupina, vďaka spolupráci s CENADA a Autistickému centru Andreas n.o. sme rozbehli aj tu canisterapie a muzikoterapie pre deti rôzneho veku. Pre aktivity v Bratislave a celoslovensky kontaktujte Vieru Hincovú 0905 541 260

V súčasnosti pripravujeme aktivity rodinných centier v Košiciach, Prešove, Nových Zámkoch a Šali. Nezabúdame ani na osvetové aktivity, vzdelávacie semináre a projekty pre mladých ľudí s odlišným vnímaním sveta, lebo školou sa život nekončí.