Aktuálne informácie

Záverečná konferencia k nášmu projektu sa bude konať v Brne. Poznačte si termín do kalendára a predbežne si rezervujte miesto na konferencii.

Šanca pre Deti bez návodu – nový projekt!

S podporou Nadácie VÚB začíname v júni 2024 projekt Šanca pre deti bez návodu. So sloganom Každé dieťa má šancu bol tento nový program vyhlásený v marci 2024 a náš projekt bol úspešný.

Umožní nám vytvorenie a pilotné overenie intenzívneho terapeutického programu v našich troch denných centrách – v Senci, v Lučenci a Veľkých Zlievcach. Súčasťou terapií bude intenzívna podpora intervencií v domácom prostredí – chceme, aby rodičia sami získali kompetencie a zručnosti pre vytvárane príležitostí na rozvoj ich dieťaťa pri každodenných aktivitách.

Rodičom preto ponúkneme tiež vzdelávacie aktivity k viacerým metódam: k aplikácii Montessori prístupu pre deti na spektre, ku komunikačným zručnostiam, využívaniu riadených spoločenských hier v rozvoji komunikácie aj kognitívnych zručností detí a k využitiu funkčného žonglovania pre zlepšenie motoriky, koordinácie a bilaterálnej integrácie. každé centrum využije aj doplnkové metódy ako canisterapiu a hipoterapiu, prácu s klávesnicou Hand Cube Keys, a mnohé ďalšie.

Deti a rodiny sa budú môcť zapojiť aj do voľnočasových aktivít, z ktorých viaceré budú dostupné aj pre verejnosť. Tešíme sa na vás na ďalšom podujatí Bez rozdielov v Trenčíne ( 10.8.2024) a na Beckove (31.8.2024) ako aj na záverečnom slávnostnom seminári projektu v Bratislave. Pre viac informácií sledujte naše sociálne siete.

Plánované aktivity

Podpora zavádzania neformálnych komunitných služieb pre rodiny s autizmom

Zámerom projektu je posilnenie kapacít občianskeho združenia HANS pri obhajobe práv jednotlivcov
a rodín s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Projekt vytvorí podmienky pre zavádzanie a
udržateľnosť nového typu komunitnej podpory – dobrovoľníctva a homesharingu – zameraného na
rozvoj sociálnych, emocionálnych a kognitívnych schopností detí a mladých ľudí s týmto typom
znevýhodnenia pre ich plnohodnotný život. Zrealizujeme interné strategické plánovanie a
fundraisingovú kampaň pre získanie podpory a rozvoj partnerstiev so súkromným a verejným
sektorom. Vytvoríme sieť ambasádorov komunitnej podpory vo všetkých krajoch a zrealizujeme sériu
osvetových aktivít zameraných na destigmatizáciu PAS. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis.

V rámci projektu vytvoríme sieť ambasádorov, ktorí budú pôsobiť na regionálnej úrovni. Budú vytvárať ďalej siete kontaktov pre podporu myšlienky zavádzania nových foriem podpory pre rodiny s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Zrealizujeme fundraisingovú kampaň a rad osvetových aktivít, vrátane živých knižníc pre študentov vysokých škôl.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie ale-
bo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Darujte 2% pre HANS

Aj vďaka vašej podpore sa nám darí už 8 rokov realizovať aktivity a projekty zamerané na adresnú pomoc rodinám s deťmi na spektre autizmu a uľahčiť im každodenné fungovanie. Prostredníctvom programu Deti bez návodu sme v minulom roku vyškolili 34 dobrovoľníkov, ktorí spolu venovali až 1380 hodín svojho voľného času aktivitám s deťmi. Poskytujeme vzájomnú podporu rodinám i dospelým s Aspergerovým syndrómom a autizmom, priestor pre kamarátstva, terapie a voľnočasové aktivity. 

Vaše 2 % nám pomôžu nájsť a vyškoliť ešte viac dobrovoľníkov, ktorí sa dotknú sveta rodín a detí na spektre autizmu a poskytnú im pocit prijatia, porozumenia a podpory tak, ako potrebujú.   

Ďakujeme, že pomáhate a prispievate k vytváraniu empatickej a vnímavejšej spoločnosti. Viac informácií o postupe nájdete v článku

AKO DAROVAŤ

Údaje k vyplneniu:

Názov: HANS o.z.

Sídlo: Sídlisko 110/16, 985 22 Cinobaňa

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50320696

Hľadáme dobrovoľníkov do programu Deti bez návodu

🎯Intenzívne hľadáme dobrovoľníkov. Študentov, ale aj bežných dospelých či starších ľudí, ktorí chcú venovať svoj čas budovaniu mostov a dotyku so svetom detí s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Dobrovoľníkom poskytneme prípravu a podporu počas celého roka. Dobrovoľník sa venuje výlučne záujmom dieťaťa, trávi s ním čas spôsobom, ktorý si zvolí samotné dieťa. Čas trávia spolu priamo v rodine, v domácnosti alebo na dohodnutom mieste.

📌Dobrovoľnícky program Deti bez návodu nie je opatrovaním detí ani odbornou intervenciou. Umožňuje dieťaťu získať dospelého kamaráta, ktorý sa aktívne zaujíma o jeho svet a vnímanie, na čo často naše deti nedostávajú priestor. Rodičom umožní nazbierať sily, oddýchnuť si, zrelaxovať s vedomím, že ich dieťa má pozornosť a podporu pre svoje záujmy.

🌐Online informačné stretnutia pre dobrovoľníkov sa konajú v sobotu 20.1.2024; v sobotu 27.1.2024; a v piatok 2.2.2024. Voľbu termínu vyznačte v prihláške. Bezplatné školenie dobrovoľníkov sa uskutoční 10.-11. februára vo Zvolene. V prípade, že máte záujem a termíny Vám nevyhovujú, neváhajte nás kontaktovať správou alebo telefonicky.

‼️ viac informácií a prihlasovanie na tomto linku https://forms.gle/hEfZvFPkezkbSLUFA
Odbornou garantkou programu je Viera Hincová, psychologička a lektorka školení zameraných na prácu s deťmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom.

Česko-slovenský projekt podporuje zdieľanú starostlivosť o deti s autizmom

📣 Spojili sme sily s českou organizáciou LÍP A SPOLU 🤝

Organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS, ktoré sa venujú podpore rodín s dieťaťom na spektre autizmu, sa rozhodli spojiť sily a podeliť sa o skúsenosti zo svojich krajín prostredníctvom projektu „Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ podporenom v programe ERASMUS+.

Každý deň vo svojej práci vidíme, ako zdieľaná starostlivosť pomáha rodinám s deťmi na autistickom spektre. Radi by sme šírili naše skúsenosti a povedomie o nej ďalej, a preto spoločne spúšťame tento projekt.

V rámci projektu pre vás pripravujeme:

🔸 úvodnú konferenciu, v rámci ktorej predstavíme princípy a fungovanie homesharingu a dobrovoľníctva ako pomoci rodinám s deťmi na autistickom spektre,

🔸6 online vzdelávacích seminárov,

🔸záverečnú konferenciu určenú inštitúciám a jednotlivcom, ktorí majú záujem zapojiť sa do jednej z foriem zdieľanej starostlivosti.

Výstupom projektu bude voľne prístupný online zborník ako inšpirácia dobrej praxe. 🌟

Viac o homesharingu a dobrovoľníckom programe Deti bez návodu a úlohe vzdelávania v príprave dobrovoľníkov sa dozviete od realizátorov  z LÍP a SPOLU, z.s. a OZ HANS v rámci úvodnej česko-slovenskej konferencie, ktorá sa bude konať online dňa 22.11.2023. Účasť je bezplatná a otvorená širokej verejnosti. Registračný formulár na konferenciu nájdete tu.

Cieľom projektu je vzbudenie záujmu o nové metódy zdieľanej starostlivosti v spoločnosti, inšpirácia a výmena skúsenosti o vzdelávaní dospelých formami zdieľanej starostlivosti v Čechách a o formách dobrovoľníctva na Slovensku pre rodiny detí s PAS.

Dôležitou súčasťou prípravy hostiteľov a dobrovoľníkov je realizácia školení pre organizácie a osoby starajúce sa osoby so zdravotným znevýhodnením. Zapojenie do aktivít zdieľanej starostlivosti sa tak stáva súčasťou celoživotného vzdelávania.

Víziou projektu je prepojiť svet dobrovoľníkov s komunitou ľudí, ktorí sa starajú o osoby s hendikepom a zlepšovanie inklúzie v spoločnosti. Prispieť k zlepšeniu kvality života rodičov, neformálnym opatrovateľov, hostiteľov a dobrovoľníkov.

Projekt „Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ s registračným číslom „2023-1-CZ01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ Vzdělávání dospělých.

LÍP A SPOLU, z.s., sa venuje všestrannej podpore detí aj dospelých s autizmom a ich rodín.

www.lipaspolu.cz 

OZ HANS je celoslovenská organizácia, ktorá spája rodiny a jednotlivcov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

http://hans.sk/ 

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Druhý ročník dobrovoľníckeho programu Deti bez návodu

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina Deťom môžeme pokračovať aj v druhom ročníku programu Deti bez návodu.

Prvá autistická konferencia na Slovensku

Chcete vedieť aké to je, byť dospelým Aspergerom či Aspergerkou? Čo riešia mladí dospelí a čo tí, ktorí majú za sebou už pár desiatok rokov fungovania bez diagnostiky? Koho iného ako ich samotných by ste sa mali na to pýtať? Na našej konferencii na to budete mať priestor.

Môžete sa tešiť na témy ako je diagnostika u dospelých, trauma informovaný prístup a neurodiverzite priateľský prístup v psychoterapii, nástroje, ktoré mladí autistickí psychológovia používajú a odporúčajú pre zvládanie každodenných výziev, skúsenosti dospelých autistov v osobnom i pracovnom živote, diskusiu o ženskom autizme či tému autizmu a rodovej a vzťahovej rozmanitosti. Konferencia sa bude konať online plné dva dni a bude neskôr dostupná formou nahrávok.

Konferencia je určená ľuďom na spektre autizmu, odborníkom, pedagógom, špeciálnym pedagógom, psychológom, asistentom učiteľa aj rodičom, každému, kto má záujem porozumieť neurodiverzite zblízka.

Viac informácií a prihlášku nájdete na landing page konferencie

Unikátny formát autistickej konferencie

Za možnosť priniesť tento formát na Slovensko ďakujeme ATYP magazínu a Nadační fond ATYP pod vedením Dagmar Edith Holej.

Čo to znamená? Prednášať budú takmer výlučne ľudia na spektre autizmu a odborníci, ktorí majú rešpektujúci prístup k neurodiverzite. Nadačný fond ATYP je hlavným partnerom konferencie, ďalšími partnermi sú ADEPT Žilina, portál Bez návodu, A Centrum, AOPP, Lovetist, a ďalší.

Viac tu: https://www.a-centrum.net/prva-slovenska-autisticka-konferencia/

DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM PRE JEDNORODIČOVSKÉ RODINY

Projekt DETI BEZ NÁVODU 2022/2023

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom vytvoríme dobrovoľnícky program, ktorý bude realizovať tím nami vybratých a zaškolených dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov následne pridelíme do jednorodičovských rodín. V bezpečnom prostredí rodinného prostredia budú s deťmi tráviť voľný čas záujmovými aktivitami podľa záujmov detí.

Súčasne vyhľadávame aj jednorodičovské rodiny, ktorým by náš projekt poskytol pomoc a podporu v náročnej životnej situácií. Projekt sa pilotne bude realizovať v dvoch lokalitách – v Trenčíne a okolí a v Bratislave a okolí. 
Prosíme o pomoc pri vyhľadávaní jednorodičovských rodín a dobrovoľníkov. V prípade záujmu o dobrovoľníctvo alebo o zaradenie rodiny do programu vyplňte prosím základnú prihlášku do 15.9.2022 na tomto linku:  https://forms.gle/kSoT1EjkTiwXGix87


Záujemcovia budú kontaktovaní s podrobnejším dotazníkom a ďalšími informáciami. Dobrovoľníci môžu byť študenti, bežní pracujúci, aj dôchodcovia, v projekte zohľadníme ich kapacity a možnosti. Skúsenosti s deťmi s neurodiverzitou sú vítané, nie sú však podmienkou, najdôležitejší je záujem a otvorené srdce.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku projektu:

Lucia Moravanská

Tel.č.: 0902 720 833

E-mail: lucia.moravanska@hans.sk alebo oz.as.hans@gmail.com

WORKSHOP V ŽILINE jún 2022

S podporou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) sme 14. júna 2022 realizovali vzdelávaciu aktivitu  Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom v Žiline. Parnterom vzdelávania bola Ambulancia detskej psychológie a terapií ADEPT v Žiline. Vzdelávania sa zúčastnilo 28 účastníkov z radov rodičov, pracovníkov škôl, poradní a odborných pracovísk, za všetky spomenieme Regionálne centrum autizmu v Žiline a Súkromnú spojenú školu.

Aj tento rok je HANS prijímateľom 2% z dane. Financujeme z nich canisterapie, konzultácie pre rodiny s deťmi, prevádzku webovej stránky aj online aktivity. Formulár s vyplnenými údajmi si môžete stiahnuť tu . Ďakujeme že nám pomáhate pomáhať. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Krásny kalendár na rok 2022 sme vytvorili z prác našich detí a citátov, ktoré majú za cieľ šíriť osvetu o Aspergerovom syndróme a autizme. Vďaka podpore firmy Syntax Košice a Bioferm Ivanka pri Dunaji sme vytlačili 150 ks kalendárov, ktoré je možné si objednať prostredníctvom tohoto formulára. Príspevkom na kalendár podporíte činnosť OZ HANS v ďalšom roku.

PROJEKT IDEASTART 2021 – 2022

V novembri 2021 sa rozbehol projekt Idea Start, ktorý nadväzuje na skúsenosti z projektu EkoInklúzia. Pokračujeme v práci s mladými ľuďmi a s rodinami, ktoré potrebujú špecifické formy podpory v oblasti rozvoja svojich zručností a uplatnenia sa v rôznych situáciách svojho každodenného života. Na ich potreby adaptujeme kurzy v témach finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti a základov podnikania. Pre mladšie ročníky a rodiny sme pripravili podporné a konzultačné aktivity a aktivity na voľný čas s rozmerom upcyklácie či aktivít priateľských k životnému prostrediu. V Lučenci a Veľkých Zlievcach v našich denných centrách HANS ale aj online podľa aktuálnej situácie sa budeme s Vami stretávať do októbra 2022 v rámci tohoto projektu podporeného z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Konferencia Aspergerov syndróm – výzvy a možnosti

Konferencia sa uskutočnila 13. a 14. októbra 2021. Obrovské ďakujeme za prevzatie záštity prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej. Problematika Aspergerovho syndrómu tak dostala potvrdenie o svojej relevantnosti a dôležitosti.  na konferencii privítame vzácnych hostí z USA, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.


Napriek tomu, že pripravovaný najnovší diagnostický manuál má radiť Aspergerov syndróm pod širší pojem autizmus, sme presvedčení, že tento pojem má stále miesto v našom uvažovaní. Našou snahou je sprostredkovať porozumenie vnímania a prežívania ľudí s AS a poskytnúť orientáciu v širokej škále prístupov, ktoré potvrdzujú rešpektujúci a podporný trend v medzinárodnej praxi.

Je to rodina dieťaťa či dospelého s AS, ktorá je dôležitou súčasťou snáh o podporu a zasluhuje si kvalitnú orientáciu v kvalifikovaných prístupoch. Odborníci potrebujú držať krok s aktuálnymi poznatkami a praxou v tejto oblasti a zabezpečiť partnerský prístup voči rodine a klientovi. Naším cieľom je súčasne prispieť k destigmatizácii a inkluzívnemu prístupu, ktorý vyžaduje nazeranie na širšie súvislosti neuro-diverzity a kultúrnych či sociálnych stereotypov, ktoré môžu aj nevedome formovať naše prístupy a vnímanie ľudí s autizmom a Aspergerovým syndrómom.

Vďaka Platforme rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá sprostredkovala tento kontakt, na konferencii privítame Marylin Espe -Sherwindt, expertku na včasnú intervenciu u detí s autizmom z Kent State University v USA, a Európskej siete včasnej intervencie EurlyAid. V roku 2021 už máme k dispozícii viacero prístupov, založených na dôkazoch, a príspevok poskytne cenné možnosti orientácie pre rodičov aj odborníkov.

Pozvanie tiež prijala MUDr. T. Rosenbergerová, hlavná odborníčka SR pre pedopsychiatriu, MUDr. S. Hnilicová z OZ ACVA Lekárska fakulta, hostia z Českej republiky M. Roškaňuk, jeden z najznámejších aktivistov v oblasti AS a dospelý Asperger a D. Holá z Nadačného fondu ATYP, ktorí sa podelia o skúsenosti s prácou s dospelými a sebaobhajcovstvom mladých ľudí s AS v Českej republike.

Môžete sa tiež tešiť na kvalitné informácie o využití metód ako je EEG Biofeedback, DIR Floortime, Senzorická integrácia či muzikoterapia u detí a mladých ľudí s AS, ktoré prinesú renomovaní odborníci. Témou bude aj práca s rodinou, zaškolenie detí s AS, rešpektujúci prístup a prijatie v rodine, a neurodiverzita či už z pohľadu ľudsko-právneho, alebo sociologického. Reflexie z konferencia nájdete aj na našej Fb stránke. Za finančnú podporu ďakujeme Asociácii na ochranu práv pacientov ( AOPP) ktorej sme členmi.

Projekt EduRel sa dostal do finále

Záver školského roka a začiatok prázdnin sa niesol v znamení posledných aktivít projektu EduRel, podporeného z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia. Naši aktívni mladí členovia dostali balíček s inteligentnou plastelínou a ďalšími drobnosťami pre relaxáciu a rozvoj kreativity. Veľmi sme sa tešili z offline stretnutí a aktivít ako aj z pomoci nášho dobrovoľníka z programu Projekty zamestnancov. Celkovo aktivity projektu priniesli veľkú podporu a nárast súdržnosti aj v skupine mladých ľudí a detí, aj medzi rodičmi. V tejto náročnej situácii to bolo viac než potrebné a zo spätnej väzby a nadväzujúcich aktivít je zrejmé, že projekt splnil svoje ciele: poskytnúť kvalitné vzdelávacie aktivity v prístupe k deťom s AS a PAS a poskytnúť tiež podporu zameranú na redukcii stresu a zvládanie náročnej situácie pre menšie deti, teenagerov aj mladých ľudí do 20 rokov. 

2. apríl – medzinárodný deň autizmu. 

Keďže tento rok sa nemôžeme stretnúť na našom tradičnom podujatí pre rodiny, pripravili sme pre Vás pestrú ponuku aktivít online. Začíname o 10:00 hod webinárom o unikátnom serveri pre hráčov najúspešnejšej hry všetkých čias Minecraftu, ktorý je určený hráčom s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ich priateľov.

Informácie k pripojeniu nájdete tu:  Webinár k mesiacu autizmu: Auticraft

Ďalšie informácie nájdete na stránke Maroša Zvolenského o Minecrafte pre školy a serveri AutiCraft

Popoludní 2. apríla o 17:00 hod sa na Vás tešíme s tipmi a nápadmi na online aktivity pre deti aj dospelých na webinári  Martiny Brachňákovej o tom, ako pripraviť vlastné online aktivity.

Informácie k pripojeniu nájdete tu: Ako si pripraviť online aktivity

Pokračujeme v utorok 6. apríla o 17:00 hod

webinárom o histórii japonskej animovanej kinematografie, ktorá má veľa fanúšikov medzi autistickými umelcami. Ukážky filmov a Ďalšie zaujímavosti predstaví historik a fanúšik Peter Kolesík.  Viac informácií tu: Webinár k mesiacu autizmu: História ANIME

Výstava k mesiacu autizmu 2021

Výstavu kresieb nájdete v našej galérii. Svoje kresby nám poslala 16 ročná Michaela S. , Barborka, 12 rokov a ANN, 12 rokov. Galéria Michaely, Barborky a ANN na FB v albumoch

Michaela S. 16 r.
Ann, 12 r.
Barbora H., 12 r.

Tomáš sa podelil o svoje hobby a dal dohromady zaujímavosti z 28 okresov Slovenska. Nájsť ich môžete na tomto linku: Zaujímavosti zo Slovenska

Nina Teleková, nám poslala svoju prezentáciu o ceste do Anglicka. Ak chcete vedieť ako sa dostanete napríklad k Loch Ness tak si ju môžete pozrieť tu Prezentácia Cesta do Veľkej Británie  

Tešíme sa na ďalšie námety zaujímavosti od detí počas celého roka.

V sobotu 17. apríla sa stretneme online. Viac informácií a prihláška 

Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme od novembra 2020 nový projekt 

Názov projektu:  EduRel 

Stručná charakteristika projektu 

Projekt sa zameriava na relaxačné a edukačné aktivity pre deti a rodiny s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Cieľom je podpora učenia sa detí cez prvky Montessori pedagogiky s ktorými sa rodičia oboznámia na workshope a podporných skupinách. Pre deti a mladých ľudí s AS a autizmom sme realizujeme podporné, relaxačné a rozvojové aktivity, zamerané na redukciu stresu. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa aktivity realizujú online.

Cieľová skupina projektu: Deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom do 16 rokov a ich rodičia zapojenie do aktivít na redukciu stresu a vzdelávacích aktivít , tvorba vlastných návrhov aktivít a ich zdieľanie na online stretnutiach a videách 

Ciele a úlohy projektu: Cieľom je podpora prirodzených foriem učenia sa a redukcie stresu, využijeme prvky peer učenia medzi deťmi aj rodičmi formou zdieľania skúseností a vytvárania rovesníckych aktivít. Ďalším cieľom je oboznámenie rodičov s prvkami Montessori pedagogiky, plánujeme formou online workshopu/webinára a konzultácií. Projekt sa realizuje v rámci programu Projekty zamestnancov. Za dobrovoľnícku prácu a odporu projektu ďakujeme pánovi Žembovi. 

Aktivity roku 2020

Jún 2020

Počas mimoriadnej situácie sme ponúkli študentom vysokých škôl naše živé knižnice online. Mamy detí s AS, niektoré aj samy na spektre, sa podelili o svoje príbehy a uvideli budúcich psychológov a psychologičky, učiteľky a učiteľov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní aj špeciálne pedagogičky do života rodín s deťmi s AS či VFA. “ Úplne ste nahradili moju prednášku o autizme“ skonštatovala Doc. PhDr. Milen Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Takéto informácie ani v žiadnej prednáške nenájdeme.“ Ďakujeme tiež vysokoškolským pedagogičkám za podporu a sprostredkovanie informácií študentom. Študenti a študentky Pedagogickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením PaedDr. Lucie Mikurčíkovej, PhD, BCBA dostali za úlohu aj spracovať spätnú väzbu vo forme eseje ako základ pre zápočet. Rovnako podporu získali aj študenti a študentky odboru psychológie pod gesciou PhDr. Ivety Šefarovej, PhD z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Máj 2020

v rámci projektu EkoInklúzia sme pomohli aj so šitím rúšok pre nemocnice,zariadenia sociálnych služieb, organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a iné. Vďaka naším dobrovoľníkom sme ušili v domácom prostredí a distribuovali vyše 3000 kusov rúšok

Február 2020

V rámci projektu EkoInklúzia sme spustili eshop s výrobkami mladých dobrovoľníkov a účastníkov rehabilitačno – pracovného programu. Tešíme sa na jeho rozvoj a na výrobky, ktoré podporujú trvalú udržateľnosť a úžasnú kreativitu našich dobrovoľníkov.

Eshop nájdete na tejto adrese

Január 2020

Ďakujeme za podporu firme Conva Tec, ktorá nám umožnila pripraviť projekt zameraný na zdravší životný štýl našich detí a prevenciu civilizačných ochorení. plávanie je jednou z foriem pohybu, ktorá má významný efekt na celkový rozvoj telesnej kondície, ale aj nervovej sústavy a to na sústredenie, koordináciu, pravo-ľavé prepojenie  a ďalšie funkcie mozgu. Deti a mladí AS v Lučenci, vo Zvolene, Dudinciach a Bratislave sa vďaka našim koordinátorkám môžu zúčastniť série plaveckých aktivít s trénenerom plávania ale aj bez neho podľa ich potrieb. Projekt sa realizuje od marca do októbra 2020.

Stretnutie k novému projektu EkoInklúzia sa uskutočnilo v Lučenci začiatkom júla 2019. Mladí dobrovoľníci budú v rámci projektu pracovať na svojom osobnom raste a zároveň pracovať prostredníctvom terapeuticko- rehabilitačného programu na rozvoji zručností mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom ako aj ďalších zapojených komunít. Spoločnou témou, cez ktorú budú rozvíjať finančnú gramotnosť, komunikačné zručnosti aj vlastné profesijné smerovanie sa stala upcyklácia textilu a využitie remeselných zručností. Projekt bude trvať do apríla 2020 a je podporený z prostriedkov Európskeho zboru solidarity spravovaného národnou agentúrou Erazmus+

Viac informácií o projekte nájdete tu 

jún 2019

Zapojením sa do projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, realizovaného organizáciou EPIC sme zahájili naše aktivity spojené aj so zamestnávaním ľudí s Aspergerovým syndrómom. Naše aktivity v rámci dvojročného projektu sme prezentovali spolu s Vladimírou Prokajovou na záverečnej konferencii projektu vo Zvolene. Konferencia sa uskutočnila aj za účasti partnerov z fínskeho mesta Turku. Do projektu boli zakomponované vzdelávacie aktivity v ktorých sme prezentovali aj špecifiká detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a to pre kariérnych poradcov, učiteľov, pracovníkov centier pedagogického poradenstva, vychovávateľov aj asistentov zdravia. 

2018

Vyšla nám Prvá HANS kuchárska kniha vďaka Nadácii Volskwagen a podpore programu Budúcnosť aj s autizmom. Viac o knihe sa dočítate tu http://hans.sk/prva-detska-kucharska-kniha-hans/

Sme občianske združenie jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

HANS je celoslovenské občianske združenie. Vzniklo preto, lebo sme ako rodičia detí s AS a VFA pociťovali potrebu mať spoločný hlas a prispieť k riešeniu situácie detí, mladých ľudí a rodín s ťažkosťami v sociálnych vzťahoch a komunikácii a s odlišným vnímaním sveta.
Našimi garantmi sú Mgr. Daniela Jánošíková, PhD, Mgr. Nadežda Okenicová (Autistické centrum Andreas, n.o.) a Mgr.  Michaela Martinková (CENADA n.o.).

  • Vznikli sme, aby sme stavali mosty medzi dvoma svetmi.
  • S citlivým prístupom a porozumením dokážu naše deti a dospelí s AS a VFA byť prínosom pre spoločnosť a obohatia svet svojou jedinečnosťou.
  • Naše deti a dospelí potrebujú pochopenie a podporu v školách, v zamestnaní a pri hľadaní spoločenského uplatnenia, aby mohli rozvíjať svoje talenty a schopnosti.
  • Naše rodiny potrebujú pomoc v zložitej sociálnej situácii, včasnú diagnostiku a kvalitné terapeutické a odľahčovacie služby.
  • My všetci potrebujeme prijatie väčšinovou spoločnosťou.
  • Inšpirujeme sa našimi deťmi a dospelými s AS a VFA a ako rodičia spolu s našimi odbornými garantmi a spolupracovníkmi chceme prinášať potrebné informácie, zastupovať záujmy našich ľudí a hľadať riešenie na každý boľavý problém vzájomného spolužitia.

informácie o konkrétnych aktivitách získate na mailovej adrese a telefónnych číslach uvedených v sekcii kontakty