Deti bez návodu: dobrovoľnícky projekt

O dobrovoľníckej podpore pre rodiny s deťmi na spektre autizmu sme snívali už veľmi dlho. O to viac nás potešila výzva Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom, kde sme sa rozhodli zabojovať o podporu tejto myšlienky. Koordinátorka projektu Lucia Moravanská si počas čakania na výsledky výberového konania dokončila vzdelávanie k dobrovoľníctvu cez Centrum dobrovoľníctva a tak nič nestálo v ceste k tomu, aby sme po schválení návrhu projektu v júni 2022 začali s prípravou podkladov a konkrétnych krokov na jeho realizáciu. Pilotný projekt trvajúci do marca 2023 budeme realizovať v dvoch lokalitách: Trenčín a Bratislava ( a okolie).

V súčasnosti pripravujeme metodiku celého programu, ktorá bude obsahovať metodiku pre dobrovoľníkov, pre rodičov a dobrovoľnícky kódex, reflektujúci etický kódex NDS. Informácie o programe sme poslali spolupracujúcim subjektom, vysokým školám, neziskovým organizáciám, odborným pracoviskám a ďalším potenciálnym partnerom.

Dobrovoľníci sa zúčastnia vzdelávania v trvaní 16 hodín, ktoré bude viesť garantka projektu Viera Hincová. Počas celého trvania práce s rodinami im bude k dispozícii kooridnátorka a mentorka so skúsenosťami zo supervízie. Rodičia takisto majú pripravené krátke vzdelávanie v trvaní 4 hodín, kde sa oboznámia najmä s podstatou programu a získajú odpovede na všetky otázky. Koordinátorka tu bude aj pre nich počas celého projektu.

Výber dobrovoľníkov a rodičov prebieha na základe podrobného dotazníka, ktorý zašleme prihláseným záujemcom. Spárovanie dobrovoľníkov s jednorodičmi a najmä ich klientmi: deťmi, bude prebiehať postupne na základe záujmov detí a predstáv rodiča aj dobrovoľníka. Dobrovoľník nebude nahrádzať opatrovanie detí ani asistenciu, jeho cieľom bude tráviť voľný čas s dieťaťom na spektre autizmu v bezpečnom rodinnom prostredí, podporovať záujmy dieťaťa, venovať mu pozornosť a svoj čas.

Skúsenosti s programom budeme zdieľať na našich sociálnych sieťach a už v súčasnosti pracujeme na zabezpečení ďalšieho financovania a rozšírení do iných lokalít na Slovensku. Rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom potrebujú všetky dostupné formy pomoci, ktorá rozvíja ich kapacity a redukuje záťaž v rodinnom prostredí.

Projekt IdeaStart

Trvalú udržateľnosť projektu Idea Start zabezpečujeme vďaka dlhodobej práci v lokalite Lučenec, Veľké Zlievce a Zvolen. Viacročné aktivity v Lučenci zastrešuje Vlasta Piecková Beňová, ktorá absolvovala aj akreditované vzdelávanie na krátke dobrovoľnícke aktivity realizované Centrom dobrovoľníctva. Úspešne nadviazala spoluprácu s Novohradskou Galériou v Lučenci, kde už realizujeme raz mesačne follow- up aktivity v rámci programu Múzeá a galérie bez bariér. Rodiny s deťmi sa tak dostanú do nového prostredia, ktoré je pre nich priateľské a má vytvorené senzoricky aj sociálne priateľské prostredie a pravidlá. Vo Veľkých Zlievcach je našim dlhodobým partnerom základná škola, ktorá vzdeláva veľa našich detí aj na domácom a individuálnom vzdelávaní z viacerých okresov. Aj keď sme v rámci projektu nevytvorili projekt sociálneho podniku, nakoľko sa výrazne zhoršili ekonomické podmienky, naše výrobky si môžete zaobstarať cez dobrovoľné príspevky na webe HANSu . Zapojili sme sa tiež do projektu Výpomoc so srdcom, ktorý realizuje najväčší inzertný portál v oblasti zamestnávania Profesia.sk. v januári sa spustí vzdelávanie mladých ľudí s neurodiverzitou a program Profesia Lab, ktorý má priamo za cieľ vytvoriť vhodné podmienka pre zamestnávanie mladých ľudí s neurodiverzitou. HANS sa stal komunitným partnerom Profesia Labu a bude sprevádzať mladých ľudí pracovným koučingom. Viera Hincová je konzultantkou a facilitátorkou ASSET programu, takže priamo vzdeláva mladých ľudí v oblasti zručností pre komunikáciu a trh práce.

Vytvorili sme krátku metodiku zameranú na vzdelávanie mladých ľudí s neurovývinovými odlišnosťami a prispôsobenie pracovných materiálov a podmienok vzdelávania rozmanitým potrebám cieľových skupín. Metodika je k dispozícii na stiahnutie aj s prezentáciou ku kyberšikanovaniu

Projekt Idea Start sa dostal do finále v októbri 2022

Inkluzívne aktivity v denných centrách HANS pre rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia či deti so zdravotným znevýhodnením, Aspergerovým syndrómom a autizmom boli počas 12 tich mesiacov obohatením pre komunitu vo Veľkých Zlievcach aj Lučenci. Aktivity boli viacgeneračné, zapájali sa do nich rodiny aj mladí ľudia.

Voľnočasové aktivity, výlety aj denný tábor s umením, muzikoterapiou či intervenciami s asistenciou psov majú aj dlhodobé pokračovanie do ďalších mesiacov. Mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do kurzov finančnej gramotnosti, digitálnych zručností a základov podnikania, ako aj bezpečnosti na internete.

Celým projektom sa vinuli aktivity zamerané na upcykláciu – výrobky z predtým použitého textilu, papiera či iných surovín. Vďačným materiálom je rifľovina, ale aj ľanové plátna, či tričkovina. Z nich dokážete upliesť košíky, ušiť nové zástery, tašky či batohy ale aj utkať koberčeky a podložky či jedálenské prestierania.

Aj rodiny detí s rôznymi problémami sa zapájajú do tvorby výrobkov, háčkovania alebo dekorácie maľovaním na textil či prišívaním ozdôb, gombíkov či odtlačkami pečiatok. Výstavu týchto výrobkov uvidela verejnosť počas Dní jablka v termíne 22.- 26.10. 2022 vo Veľkých Zlievcach a 27. októbra 2022 od 9:00 na výstave a tvorivej dielni v Remeselnom Pitvore v Lučenci, najma za účasti mladých ľudí zo stredných škôl. medzi ktorým isme hľadali aj ďalších dobrovoľníkov. Projekt je realizovaný s podporou Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Za skvelú spoluprácu ďakujeme obci Veľké Zlievce, Základnej škole Veľké Zlievce www.zsvz.sk , IN Network Slovakia v Lučenci či obci Dolná Strehová.

Letné aktivity denných centier HANS

Počas leta sme aktivity sústredili do dvoch týždňov počas letných táborov. Spolupráca s dobrovoľníkmi, výlety do okolia aj komunitné bubnovanie v parku I. Madácha v Dolnej Strehovej spestrilo aktivity horúceho leta. V septembri nás čakala rozlúčka s letom s výletom do Čierneho Balogu a na čiernohronskú železnicu, ale aj mobilita v Prahe, ktorej sa zúčastnili mladí sebaobhajci a absolventi našich vzdelávacích seminárov. Finančnú gramotnosť sme si precvičili pri kalkulácii cestovných nákladov, ako aj cien výrobkov, ktoré sme mali možnosť prezentovať na výstave na Hrade Beckov. Ten je síce poriadne ďaleko od našich denných centier, no šírenie myšlienky spolupráce a tvorby, ktorá pomáha uplatneniu mladých ľudí na spektre sa nekončí na hranici našich okresov. Do centier pribudli nové rodiny s deťmi aj mladí ľudia ktorí majú záujem o dobrovoľnícke aktivity. Stretneme sa na výstave od 21. do 26. októbra vo Veľkých Zlievcach a 27. októbra v Lučenci v Remeselnom pitvore.

V projekte Idea Start pokračujeme aj v jarných mesiacoch roku 2022. Po uvoľnení pandemických opatrení sa nám začalo ľahšie dýchať a mohli sme naplánovať väčšie spoločné akcie. 29. apríla 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dverí, kedy s stretli účastníci aktivít denných centier z Lučenca aj z Veľkých Zlieviec na spoločných aktivitách. 26. júna 2022 sme vyštartovali na celodenný výlet do Bojníc, ktorý sme si poriadne užili.

Naše inkluzívne aktivity prinášajú spoločne trávený čas rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi aj ich súrodencom, rodinám z geograficky odľahlých lokalít, zo znevýhodneného prostredia, mladým ľuďom rovnako ako aj seniorom.

Deň otvorených dverí Veľké Zlievce apríl 2022

Bojnice 2022

 

 

 

 

Popis projektu

Nový projekt IdeaStart, ktorý štartuje tému zamestnávania mladých ľudí s AS sme začali realizovať v novembri 2021 vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Realizácia projektu nám umožní zrealizovať vzdelávací program na mieru našim cieľovým skupinám.

Vytvoríme špeciálny obsah pre 3 hlavné témy:
finančná gramotnosť, základy podnikania so zameraním na prácu s eshopom, základy bezpečnosti na internete.

Program budeme realizovať v malých skupinkách alebo individuálne podľa potrieb cieľovej skupiny priebežne do októbra 2022.

Ďalšou súčasťou projektu je zosieťovanie rôznych lokálnych výrobcov upcyklovaných výrobkov alebo home – made výrobkov a zapojenie mladých ľudí z  cieľovej skupiny do spravovania e-shopu a prípadnú transformáciu na sociálny podnik.

Formou aktivít v dvoch denných centrách v Lučenci a Veľkých Zlievcach budeme súbežne realizovať pracovno- rehabilitačný program s voľnočasovými aktivitami, upcykláciou, remeselnými aktivitami a umožníme stretávanie, výmenu skúseností a podporu pre mladých ľudí a rodiny v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

V septembri 2022 zrealizujeme regionálnu výstavu prác a výrobkov v našich denných centrách. Tešíme sa aj na spoluprácu a sieťovanie  s lokálnymi výrobcami. Naše aktivity podporujú rodiny, mladých ľudí aj dospelých s neurodiverzitou, zapájame tiež seniorov a ďalších účastníkov z lokálnych komunít vrátane rodín zo znevýhodneného prostredia. Prekonávame tak zdravotné, etnické, ekonomické aj geografické prekážky a poskytujeme priestor pre spoločné aktivity pre všetkých účastníkov bez rozdielu.

 

Záťažové prikrývky od Lucie

Prácu Lucie Fabianovej na záťažových prikrývkach poznám od roku 2017. Prvýkrát ich predstavila na našej konferencii Cesty k inklúzii v Prešove v novembri 2017. Je to pôvodný, ňou vyvinutý model a spracovanie, ktoré už má na Slovensku svoju tradíciu a zároveň je výsostne unikátne. Lucia Vám navyše sprostredkuje tento produkt ideálnym spôsobom, vďaka svojim osobným skúsenostiam – je totiž sama Aspergerka. A viete, že to, čo robia Aspergeri, naozaj stojí za to, pretože do toho dajú všetko ?

Zo stránky: Na účely relaxácie a zlepšenia spánku je záťažová prikrývka vhodná pre každého.

Moje deky sú hlavne využívané ako terapeutické pomôcky, vhodné pre deti aj dospelých s autizmom, ADHD, úzkostnými poruchami, nespavosťou, či prejavmi nepokoja a nestability.

Zo skúseností sa javí, že prikrývka najviac pomáha tým deťom, ktoré majú tendenciu schovávať sa do malých priestorov, ako napríklad vliezť si pod posteľ alebo do skrine. Prípadne na seba dávajú ťažké veci, alebo si stavajú bunkre. Keď idú spať, obkolesia sa mnohými hračkami. Týmito akciami si hľadajú hranice v priestore, aby sa mohli vymedziť a oddýchnuť si. Ak sú pri deťoch tieto znaky, záťažovka im rozhodne môže pomôcť.

Webinár k mesiacu autizmu: História japonskej animovanej kinematografie

V utorok 6. apríla o 17:00 pokračujeme v aktivitách k mesiacu autizmu vynikajúcim webinárom o histórii fenoménu zvaného ANIME. Popkultúrny fenomén, ktorý k nám dorazil z Japonska ako tsunami. Spoznajte kreslené príbehy o láske i zrade, histórii, snoch aj problémoch, ktoré zachvátili svet. Tento večer bude patriť prepracovaným filmom a seriálom, ktoré nám ukázali, že komerčnej animácii nekraľuje len Hollywood. S historikom a nadšencom Petrom Kolesíkom vstúpime do sveta japonského anime, kde sa dozvieme, ako to celé vzniklo. Čím všetkým si museli prejsť tvorcovia napríklad v 30. či 40. rokoch minulého storočia? Kedy sa začalo anime masívne šíriť? Aké sú dnes trendy? Ktorí tvorcovia tvarovali tento žáner? Aké anime nás najviac ovplyvnilo a prečo? Prečo má takýto typ kinematografie úspech? Poďte hľadať odpovede na tieto otázky v zábavnej prednáške. Ikuze!

Pripojte sa k nám na tomto linku: Historia Anime

Ilustrácia: Barbora Hofierková

Webinár k mesiacu autizmu – Auticraft – slovenský Minecraft server

2. apríla o 10:00 hod. Vás pozývame na webinár o slovenskom Auticrafte – serveri pre hráčov s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ich priateľov. S IT architektom a Globel Minecraft Mentorom Marošom Zvolenským, autorom myšlienky Auticraftu sa porozprávame o tom, ako to v AUTICRAFTE vyzerá a ako sa môžete stať členom tejto skupiny.  Pripojte sa kliknutím na udalosť na FB cez tento link:  Webinár o Auticrafte

Pokračovať budeme o 17:00 hod webinárom o tom, ako vytvoriť zábavné obsahy, hry a kvízy pre deti online

Canisterapia v Košiciach a okolí

Canisterapia je podporná metóda, ktorá môže pomôcť prekonať poruchy učenia, sociálne fóbie, komunikačné ťažkosti, znížiť hladinu stresu ale aj odbúrať strach zo psov a ďalších zvierat.

V okolí Košíc a celého východného Slovenska zabezpečuje od júna 2020 canisterapiu skúsená členka nášho združenia Iris Lešková s úžasnou psou kamarátkou Glory.

 

Živé knižnice

Ako najlepšie predstaviť problematiku života s Aspergerovým syndrómom ľuďom, ktorý ho nezažili? Jednou z odpovedí sú živé knižnice: čas, keď sa delíme o príbehy so živými ľuďmi. Rodičia detí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunčkným autizmom takto prinesú osobný, blízky a emočne nabitý príbeh svojej rodiny pre učiteľov, odborníkov, ale aj študentov vysokých škôl, budúcich pedagógov a pedagogičky, špeciálne pedagogičky či psychologičky a psychológov. Po prerozprávaní príbehu odpovedajú aj na otázky a potom sa skupinky max. 10 účastníkov vymenia aby si vypočuli ďalšie príbehy. Odozva na túto aktivitu je mimoriadne dobrá, teší nás najmä možnosť priblížiť výnimočnosť našich detí a podporiť tak lepšie pochopenie ich potrieb v školách i v bežnom živote.

Vlasta Piecková Beňová ako živá kniha na Prešovskej univerzite v Prešove

Živá knižnice v Lučenci pre pedagógov a poradenské zariadenia jeseň 2019

Študenti Pdf PU v Prešove na živej knižnici

Zaujatí príbehom živej knihy – na PU v Prešove

S doc. Mikurčíkovou a I. Trellovou pri realizácii živej knižnice jeseň 2019

Advokačné aktivity: poradenstvo a účasť na tvorbe politík

Súčasťou našej činnosti je od začiatku poradenstvo rodinám pri presadzovaní záujmov detí, mladých ľudí a jednotlivcov s AS a VFA.

Poradenstvo realizujeme online, osobne aj telefonicky. Týka sa problémov so školskou integráciou, individuálnych výchovno – vzdelávacích programov, prevencie núteného homeschoolingu ale aj kompenzácií, odvolaní voči rozhodnutiam úradov a podobne. Podporu poskytujeme aj v téme zamestnávania a osobného rozvoja.

Konferencie a potreby našich detí

Zúčastňujeme sa na konferenciách ako bola Bezpečná škola, realizované CENADou, konferencie Cesty k inklúzii realizované členskou organizáciou A Centrum, konferencia organizácie EPIC v rámci projektu Záruky pre mladých na lokálnej úrovni, ktoré sa venovala zamestnávaniu mladých ľudí aj so znevýhodnením v partnerstve s fínskym mestom Turku, či konferencie Dva milióny budúcností, organizovanej Iuventou, kde sme pracovali v sekcii týkajúcej sa inklúzie. Dva milióny- to je počet mladých ľudí od 0 do 30 rokov na Slovensku. Stratégia práce s mládežou je prijímaná každé 4 roky Vládou Slovenskej republiky, a výstupy z konferencie boli súčasťou Akčného plánu na roky 208 – 2020.

Tvorba politík

aj mestá a obce tvoria koncepcie a plány svojej činnosti. Zapojili sme sa do tvorby koncepcie školstva v meste Zvolen, do spomínaného akčného plánu k Stratégii práce s mládežou, do pripomienkovania zákonov.

 

 

 

Jeden a milión svetov Lučenec

Ďakovné stretnutie rodín a odborníkov k mesiacu autizmu sa tento rok uskutočnilo uprostred šnúry výstav  a podujatí 26. apríla 2019 v Lučenci. Viac ako 60 účastníkov si počas dňa mohlo zažiť ukážky canisterapie, tvorbu pomocou enkaustiky alebo prácu s hlinou. Na aktivite sa zúčastnila riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych vecí BBSK Mgr. Denisa Nincová, riaditeľ IN Network Slovakia, zástupcovia Strednej odbornej školy služieb Lučenec, Alternatíva n.o. a ďalší hostia a partneri ako.  Poďakovanie patrí aj Mestu Lučenec za vytvorenie plagátu a poskytnutie priestorov CVČ v Lučenci, ako aj sponzorom Nadácii  VUB, Nadácii Volkswagen Slovakia a Maggie´s Cake Lučenec. Veľkou pomocou pri realizácii aktivít boli dobrovoľníci a dobrovoľníčky – študenti SOŠ LC a naše arteterapeutky. Výstava sa po akcii presunula do priestorov Matice Slovenskej v Lučenci. Krásny deň plný tvorivosti a príjemných stretnutí sa uskutočnil pod záštitou komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej ako tretí ročník nášho úspešného podujatia. Ako celoslovenské združenie sme tento rok zvolili lokalitu mimo Bratislavy aby sme podporili komunitu ktorá veľmi intenzívne funguje práve v tejto lokalite. Tešíme sa už teraz na ďalší, štvrtý ročník nášho podujatia.