2% z dane pre HANS

Venujte nám 2 % z dane a podporte nás v našich aktivitách

Aj vďaka vašej podpore sa nám darí už 8 rokov realizovať aktivity a projekty zamerané na adresnú pomoc rodinám s deťmi na spektre autizmu a uľahčiť im každodenné fungovanie. Prostredníctvom programu Deti bez návodu sme v minulom roku vyškolili 34 dobrovoľníkov, ktorí spolu venovali až 1380 hodín svojho voľného času aktivitami s deťmi.  

Vaše 2 % nám pomôžu nájsť a vyškoliť ešte viac dobrovoľníkov, ktorí sa dotknú sveta rodín a detí na spektre autizmu a poskytnú im pocit prijatia, porozumenia a podpory tak, ako potrebujú.   

Ďakujeme, že pomáhate a prispievate k vytváraniu empatickej a vnímavejšej spoločnosti. 

AKO DAROVAŤ

Údaje k vyplneniu:

Názov: HANS o.z.

Sídlo: Sídlisko 110/16, 985 22 Cinobaňa

Právna forma: občianske združenie

IČO: 50320696

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV, ktorým ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ

V prípade, že ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, môžete darovať aj 3 % z dane. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY a PRÁVNICKÉ OSOBY, ktorí si daňové priznanie robia sami

Zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú príslušné percento priamo v daňovom priznaní. Ak ste sa rozhodli venovať Vaše 2% nám, tu sú údaje, ktoré by ste mali uviesť v tlačive, uveďte vyššie spomenuté údaje nášho OZ (názov, IČO). Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.03.2024.

Konferencia Homesharing a dobrovoľníctvo

Homesharing a dobrovoľníctvo sú dve metódy pomoci, ktoré rodinám s deťmi s autizmom poskytujú česká organizácia LÍP A SPOLU, z.s. a občianske združenie HANS zo Slovenska. Bližšie o ich výhodách a úspechoch porozprávajú na blížiacej sa online konferencii.

Srdečne Vás pozývame na úvodnú konferenciu “Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ 22.11. 2023, 9:00 – 12:00, online na platforme Zoom.

Úvodná konferencia je určená inštitúciám a jednotlivcom, ktorí majú záujem získať bližšie informácie o skúsenostiach realizátorov. Projekt tiež vytvára možnosti sa do jednej z foriem zdieľanej starostlivosti v budúcnosti zapojiť.

Konferencia je určená aj tým, ktorí sa vo svojej práci s metódami zdieľanej starostlivosti stretávajú a chcú sa podeliť o skúsenosti alebo získať nový pohľad. Na konferencii Vám Radka Ondrušková a Petra Schindlerová z organizácie LIP A SPOLU, predstavia metódu homesharingu a Viera Hincová a Lucia Moravanská za OZ HANS, predstavia dobrovoľnícky program Deti bez návodu. Sú to dve odlišné formy zdieľanej starostlivosti s presahom do celoživotného vzdelávania, ktoré zlepšujú kvalitu života mnohých rodín s deťmi (nielen) na spektre autizmu. 

Informácie o konferencii:

Termín: 22.11.2023, od 9:00 do 12:30

Miesto konania: online cez Zoom. Ak sa nemôžete v tom čase aktívne zúčastniť, stačí sa registrovať a my Vám následne pošleme záznam/ nahrávku z konferencie. 

Link na registráciu je tu: https://forms.gle/1xN4Uf3refhf3ELD8

Na úvodnú konferenciu bude nadväzovať od januára 2024 ďalších 6 seminárov, ktoré rozvinú informácie z úvodnej konferencie a získate na nich potrebné informácie o oboch metódach, ako aj informácie o možnosti, ako sa zapojiť. 

Na konci projektu, na jeseň 2024 sa stretneme na záverečnej konferencii v Brne.

Projekt „Homesharing a dobrovoľníctvo ako možnosti celoživotného vzdelávania“ s registračným číslom „2023-1-CZ01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ Vzdelávanie dospelých.

LÍP A SPOLU, z.s., sa venuje všestrannej podpore detí aj dospelých s autizmom a ich rodín. www.lipaspolu.cz 

OZ HANS je celoslovenská organizácia, ktorá spája predovšetkým rodiny a jednotlivcov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom.

http://hans.sk/ 

Zborník sebaobhajcov

Projekt Kľúče k sebaobhajobe otvoril mladým ľuďom na spektre autizmu z Čiech aj Slovenska dvere k self – advocacy. Projekt realizoval Nadační fond ATYP v spolupráci s A Centrum, ktoré je členskou organizáciou oz HANS s podporou z programu Erasmus + Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti mládeže.

Predstavujeme Vám finálny zborník k projektu, ktorý obsahuje rozhovory, ktoré sa mladí účastníci naučili robiť medzi sebou navzájom počas 10 mesačného školenia, ich vlastné odborné články, grafiky a ilustrácie a tiež rozhovory s manažérkami a koučkami projektu ako aj peer koordinátorkou.

Úžasné zážitky, náročné chvíle a hlavne prvú česko- slovenskú svojbytnú skupinu mladých ľudí, ktorí už robia osvetu, vystupujú na konferenciách, prinášajú nové pohľady na neurodiverzitu a delia sa o svoje talenty bolo možné dať dohromady iba vďaka líderke Dagmar Edith Holej ( NF ATYP), Gabriele Bohmovej ( koučke a spoluautorke projektovej žiadosti), Viere Hincovej ( predsedníčke HANS a A Centrum), slovenskej koučke Slávke Makovníkovej, koordinátorke Viktórii Havrdovej a celému radu lektorov a lektoriek, ale aj záujemcov z hlavnej cieľovej skupiny do 30 rokov, aj záujemcom nad 30 rokov.

Bezplatnú verziu zborníka Kľúče k sebaobhajobe si môžete stiahnuť priamo na našej stránke.

Deti bez návodu: dobrovoľnícky projekt

O dobrovoľníckej podpore pre rodiny s deťmi na spektre autizmu sme snívali už veľmi dlho. O to viac nás potešila výzva Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom, kde sme sa rozhodli zabojovať o podporu tejto myšlienky. Koordinátorka projektu Lucia Moravanská si počas čakania na výsledky výberového konania dokončila vzdelávanie k dobrovoľníctvu cez Centrum dobrovoľníctva a tak nič nestálo v ceste k tomu, aby sme po schválení návrhu projektu v júni 2022 začali s prípravou podkladov a konkrétnych krokov na jeho realizáciu. Pilotný projekt trvajúci do marca 2023 budeme realizovať v dvoch lokalitách: Trenčín a Bratislava ( a okolie).

V súčasnosti pripravujeme metodiku celého programu, ktorá bude obsahovať metodiku pre dobrovoľníkov, pre rodičov a dobrovoľnícky kódex, reflektujúci etický kódex NDS. Informácie o programe sme poslali spolupracujúcim subjektom, vysokým školám, neziskovým organizáciám, odborným pracoviskám a ďalším potenciálnym partnerom.

Dobrovoľníci sa zúčastnia vzdelávania v trvaní 16 hodín, ktoré bude viesť garantka projektu Viera Hincová. Počas celého trvania práce s rodinami im bude k dispozícii kooridnátorka a mentorka so skúsenosťami zo supervízie. Rodičia takisto majú pripravené krátke vzdelávanie v trvaní 4 hodín, kde sa oboznámia najmä s podstatou programu a získajú odpovede na všetky otázky. Koordinátorka tu bude aj pre nich počas celého projektu.

Výber dobrovoľníkov a rodičov prebieha na základe podrobného dotazníka, ktorý zašleme prihláseným záujemcom. Spárovanie dobrovoľníkov s jednorodičmi a najmä ich klientmi: deťmi, bude prebiehať postupne na základe záujmov detí a predstáv rodiča aj dobrovoľníka. Dobrovoľník nebude nahrádzať opatrovanie detí ani asistenciu, jeho cieľom bude tráviť voľný čas s dieťaťom na spektre autizmu v bezpečnom rodinnom prostredí, podporovať záujmy dieťaťa, venovať mu pozornosť a svoj čas.

Skúsenosti s programom budeme zdieľať na našich sociálnych sieťach a už v súčasnosti pracujeme na zabezpečení ďalšieho financovania a rozšírení do iných lokalít na Slovensku. Rodiny s deťmi s Aspergerovým syndrómom a autizmom potrebujú všetky dostupné formy pomoci, ktorá rozvíja ich kapacity a redukuje záťaž v rodinnom prostredí.

Projekt IdeaStart

Trvalú udržateľnosť projektu Idea Start zabezpečujeme vďaka dlhodobej práci v lokalite Lučenec, Veľké Zlievce a Zvolen. Viacročné aktivity v Lučenci zastrešuje Vlasta Piecková Beňová, ktorá absolvovala aj akreditované vzdelávanie na krátke dobrovoľnícke aktivity realizované Centrom dobrovoľníctva. Úspešne nadviazala spoluprácu s Novohradskou Galériou v Lučenci, kde už realizujeme raz mesačne follow- up aktivity v rámci programu Múzeá a galérie bez bariér. Rodiny s deťmi sa tak dostanú do nového prostredia, ktoré je pre nich priateľské a má vytvorené senzoricky aj sociálne priateľské prostredie a pravidlá. Vo Veľkých Zlievcach je našim dlhodobým partnerom základná škola, ktorá vzdeláva veľa našich detí aj na domácom a individuálnom vzdelávaní z viacerých okresov. Aj keď sme v rámci projektu nevytvorili projekt sociálneho podniku, nakoľko sa výrazne zhoršili ekonomické podmienky, naše výrobky si môžete zaobstarať cez dobrovoľné príspevky na webe HANSu . Zapojili sme sa tiež do projektu Výpomoc so srdcom, ktorý realizuje najväčší inzertný portál v oblasti zamestnávania Profesia.sk. v januári sa spustí vzdelávanie mladých ľudí s neurodiverzitou a program Profesia Lab, ktorý má priamo za cieľ vytvoriť vhodné podmienka pre zamestnávanie mladých ľudí s neurodiverzitou. HANS sa stal komunitným partnerom Profesia Labu a bude sprevádzať mladých ľudí pracovným koučingom. Viera Hincová je konzultantkou a facilitátorkou ASSET programu, takže priamo vzdeláva mladých ľudí v oblasti zručností pre komunikáciu a trh práce.

Vytvorili sme krátku metodiku zameranú na vzdelávanie mladých ľudí s neurovývinovými odlišnosťami a prispôsobenie pracovných materiálov a podmienok vzdelávania rozmanitým potrebám cieľových skupín. Metodika je k dispozícii na stiahnutie aj s prezentáciou ku kyberšikanovaniu

Projekt Idea Start sa dostal do finále v októbri 2022

Inkluzívne aktivity v denných centrách HANS pre rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia či deti so zdravotným znevýhodnením, Aspergerovým syndrómom a autizmom boli počas 12 tich mesiacov obohatením pre komunitu vo Veľkých Zlievcach aj Lučenci. Aktivity boli viacgeneračné, zapájali sa do nich rodiny aj mladí ľudia.

Voľnočasové aktivity, výlety aj denný tábor s umením, muzikoterapiou či intervenciami s asistenciou psov majú aj dlhodobé pokračovanie do ďalších mesiacov. Mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do kurzov finančnej gramotnosti, digitálnych zručností a základov podnikania, ako aj bezpečnosti na internete.

Celým projektom sa vinuli aktivity zamerané na upcykláciu – výrobky z predtým použitého textilu, papiera či iných surovín. Vďačným materiálom je rifľovina, ale aj ľanové plátna, či tričkovina. Z nich dokážete upliesť košíky, ušiť nové zástery, tašky či batohy ale aj utkať koberčeky a podložky či jedálenské prestierania.

Aj rodiny detí s rôznymi problémami sa zapájajú do tvorby výrobkov, háčkovania alebo dekorácie maľovaním na textil či prišívaním ozdôb, gombíkov či odtlačkami pečiatok. Výstavu týchto výrobkov uvidela verejnosť počas Dní jablka v termíne 22.- 26.10. 2022 vo Veľkých Zlievcach a 27. októbra 2022 od 9:00 na výstave a tvorivej dielni v Remeselnom Pitvore v Lučenci, najma za účasti mladých ľudí zo stredných škôl. medzi ktorým isme hľadali aj ďalších dobrovoľníkov. Projekt je realizovaný s podporou Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Za skvelú spoluprácu ďakujeme obci Veľké Zlievce, Základnej škole Veľké Zlievce www.zsvz.sk , IN Network Slovakia v Lučenci či obci Dolná Strehová.

Letné aktivity denných centier HANS

Počas leta sme aktivity sústredili do dvoch týždňov počas letných táborov. Spolupráca s dobrovoľníkmi, výlety do okolia aj komunitné bubnovanie v parku I. Madácha v Dolnej Strehovej spestrilo aktivity horúceho leta. V septembri nás čakala rozlúčka s letom s výletom do Čierneho Balogu a na čiernohronskú železnicu, ale aj mobilita v Prahe, ktorej sa zúčastnili mladí sebaobhajci a absolventi našich vzdelávacích seminárov. Finančnú gramotnosť sme si precvičili pri kalkulácii cestovných nákladov, ako aj cien výrobkov, ktoré sme mali možnosť prezentovať na výstave na Hrade Beckov. Ten je síce poriadne ďaleko od našich denných centier, no šírenie myšlienky spolupráce a tvorby, ktorá pomáha uplatneniu mladých ľudí na spektre sa nekončí na hranici našich okresov. Do centier pribudli nové rodiny s deťmi aj mladí ľudia ktorí majú záujem o dobrovoľnícke aktivity. Stretneme sa na výstave od 21. do 26. októbra vo Veľkých Zlievcach a 27. októbra v Lučenci v Remeselnom pitvore.

V projekte Idea Start pokračujeme aj v jarných mesiacoch roku 2022. Po uvoľnení pandemických opatrení sa nám začalo ľahšie dýchať a mohli sme naplánovať väčšie spoločné akcie. 29. apríla 2022 sme zorganizovali Deň otvorených dverí, kedy s stretli účastníci aktivít denných centier z Lučenca aj z Veľkých Zlieviec na spoločných aktivitách. 26. júna 2022 sme vyštartovali na celodenný výlet do Bojníc, ktorý sme si poriadne užili.

Naše inkluzívne aktivity prinášajú spoločne trávený čas rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi aj ich súrodencom, rodinám z geograficky odľahlých lokalít, zo znevýhodneného prostredia, mladým ľuďom rovnako ako aj seniorom.

Deň otvorených dverí Veľké Zlievce apríl 2022

Bojnice 2022

 

 

 

 

Popis projektu

Nový projekt IdeaStart, ktorý štartuje tému zamestnávania mladých ľudí s AS sme začali realizovať v novembri 2021 vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Realizácia projektu nám umožní zrealizovať vzdelávací program na mieru našim cieľovým skupinám.

Vytvoríme špeciálny obsah pre 3 hlavné témy:
finančná gramotnosť, základy podnikania so zameraním na prácu s eshopom, základy bezpečnosti na internete.

Program budeme realizovať v malých skupinkách alebo individuálne podľa potrieb cieľovej skupiny priebežne do októbra 2022.

Ďalšou súčasťou projektu je zosieťovanie rôznych lokálnych výrobcov upcyklovaných výrobkov alebo home – made výrobkov a zapojenie mladých ľudí z  cieľovej skupiny do spravovania e-shopu a prípadnú transformáciu na sociálny podnik.

Formou aktivít v dvoch denných centrách v Lučenci a Veľkých Zlievcach budeme súbežne realizovať pracovno- rehabilitačný program s voľnočasovými aktivitami, upcykláciou, remeselnými aktivitami a umožníme stretávanie, výmenu skúseností a podporu pre mladých ľudí a rodiny v bezpečnom a prijímajúcom prostredí.

V septembri 2022 zrealizujeme regionálnu výstavu prác a výrobkov v našich denných centrách. Tešíme sa aj na spoluprácu a sieťovanie  s lokálnymi výrobcami. Naše aktivity podporujú rodiny, mladých ľudí aj dospelých s neurodiverzitou, zapájame tiež seniorov a ďalších účastníkov z lokálnych komunít vrátane rodín zo znevýhodneného prostredia. Prekonávame tak zdravotné, etnické, ekonomické aj geografické prekážky a poskytujeme priestor pre spoločné aktivity pre všetkých účastníkov bez rozdielu.

 

Záťažové prikrývky od Lucie

Prácu Lucie Fabianovej na záťažových prikrývkach poznám od roku 2017. Prvýkrát ich predstavila na našej konferencii Cesty k inklúzii v Prešove v novembri 2017. Je to pôvodný, ňou vyvinutý model a spracovanie, ktoré už má na Slovensku svoju tradíciu a zároveň je výsostne unikátne. Lucia Vám navyše sprostredkuje tento produkt ideálnym spôsobom, vďaka svojim osobným skúsenostiam – je totiž sama Aspergerka. A viete, že to, čo robia Aspergeri, naozaj stojí za to, pretože do toho dajú všetko ?

Zo stránky: Na účely relaxácie a zlepšenia spánku je záťažová prikrývka vhodná pre každého.

Moje deky sú hlavne využívané ako terapeutické pomôcky, vhodné pre deti aj dospelých s autizmom, ADHD, úzkostnými poruchami, nespavosťou, či prejavmi nepokoja a nestability.

Zo skúseností sa javí, že prikrývka najviac pomáha tým deťom, ktoré majú tendenciu schovávať sa do malých priestorov, ako napríklad vliezť si pod posteľ alebo do skrine. Prípadne na seba dávajú ťažké veci, alebo si stavajú bunkre. Keď idú spať, obkolesia sa mnohými hračkami. Týmito akciami si hľadajú hranice v priestore, aby sa mohli vymedziť a oddýchnuť si. Ak sú pri deťoch tieto znaky, záťažovka im rozhodne môže pomôcť.

Webinár k mesiacu autizmu: História japonskej animovanej kinematografie

V utorok 6. apríla o 17:00 pokračujeme v aktivitách k mesiacu autizmu vynikajúcim webinárom o histórii fenoménu zvaného ANIME. Popkultúrny fenomén, ktorý k nám dorazil z Japonska ako tsunami. Spoznajte kreslené príbehy o láske i zrade, histórii, snoch aj problémoch, ktoré zachvátili svet. Tento večer bude patriť prepracovaným filmom a seriálom, ktoré nám ukázali, že komerčnej animácii nekraľuje len Hollywood. S historikom a nadšencom Petrom Kolesíkom vstúpime do sveta japonského anime, kde sa dozvieme, ako to celé vzniklo. Čím všetkým si museli prejsť tvorcovia napríklad v 30. či 40. rokoch minulého storočia? Kedy sa začalo anime masívne šíriť? Aké sú dnes trendy? Ktorí tvorcovia tvarovali tento žáner? Aké anime nás najviac ovplyvnilo a prečo? Prečo má takýto typ kinematografie úspech? Poďte hľadať odpovede na tieto otázky v zábavnej prednáške. Ikuze!

Pripojte sa k nám na tomto linku: Historia Anime

Ilustrácia: Barbora Hofierková

Webinár k mesiacu autizmu – Auticraft – slovenský Minecraft server

2. apríla o 10:00 hod. Vás pozývame na webinár o slovenskom Auticrafte – serveri pre hráčov s Aspergerovým syndrómom, autizmom a ich priateľov. S IT architektom a Globel Minecraft Mentorom Marošom Zvolenským, autorom myšlienky Auticraftu sa porozprávame o tom, ako to v AUTICRAFTE vyzerá a ako sa môžete stať členom tejto skupiny.  Pripojte sa kliknutím na udalosť na FB cez tento link:  Webinár o Auticrafte

Pokračovať budeme o 17:00 hod webinárom o tom, ako vytvoriť zábavné obsahy, hry a kvízy pre deti online