Advokačné aktivity

Obhajovanie práv našich detí vyžaduje dlhodobú prácu a množstvo stretnutí na rôznych úrovniach

Naša členská organizácia A Centrum v partnerstve s OZ HANS realizovala od januára 2021 projekt Inklúzia krok za krokom, ktorého cieľom bolo sieťovanie odborných pracovísk, venujúcich sa problematike Aspergerovho syndrómu a VFA. Výstupmi projektu boli konferencia 22. júna pre viac ako 140 prihlásených účastníkov, vytvorenie spoločného vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je rozšíriť kapacity poradenských zariadení v poskytovaní podpory deťom a mladým ľuďom s AS a VFA a vznik portálu #beznávodu, ktorý má za cieľ prezentovanie nestigmatizujúceho, rešpektujúceho prístupu k ľuďom s autizmom a AS, pričom ponúka práve pohľad zvnútra, pretože je tvorený prevažne ľuďmi na spektre. Unikátny projekt inšpirovaný hnutím neurodiverzity ako prvý na Slovensku otvára témy hrdosti a citlivého jazyka voči Aspergerom a autistom. Pridajte sa k tímu #beznávodu ak chcete zdieľať svoje skúsenosti s okolitým svetom.

Mnoho práce sme od januára 2021 urobili v nasledovných oblastiach :

  • v spolupráci s tímom odborníkov, ktorí tvorili diagnostické štandardy pri ministerstve zdravotníctva SR sme pripomienkovali štandardy v procese ich tvorby ako aj pri ich schvaľovaní a to aj vďaka spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov (AOPP)
  • pripomienkovali sme tiež Zavádzanie jednotných zásad multidisciplinárneho prístupu v rodinnoprávnej agende pre Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré vydáva usmernenia pre súdne procesy pri rozvodovom konaní a podobne, kam sme zapracovali potrebu zohľadňovania špecifík detí s AS a PAS v jednotlivých procesoch v rozvodovom konaní, zverovaní do starostlivosti a pod.
  • Viera Hincová, predsedníčka správnej rady bola v auguste 2021 menovaná do odbornej skupiny na riešenie kurikulárnej reformy pri Štátnom pedagogickom ústave. Podieľa sa na tvorbe katalógu nárokovateľných opatrení kde dopĺňa najmä potreby detí s AS a PAS.
  • obhajovanie práv detí s AS pokračuje aj na jeseň realizáciou vzdelávania pre Asociáciu rodinných mediátorov Slovenska, kde Viera Hincová priblížila viac ako 40 tim účastníkom z radov rodinných mediátorov problémy s ktorými sa stretávajú deti a rodiny s AS a PAS v rozvodových konaniach. Článok ARMS k tomuto vzdelávaniu nájdete na ich webovej stránke.
  • v spolupráci s koordinátorom Národného projektu prevencie násilia na deťoch z UPSVaR SR sme v novembri realizovali dva webináre v rámci multidisciplinárneho vzdelávania v problematike prevencie násilia na deťoch s AS a PAS v školskom prostredí aj v rodine.

V auguste 2020 nás prijal riaditeľ odboru vnútorných vecí Kancelárie prezidenta SR pán Jaura. Jeho prostredníctvom sme informovali pani prezidentku o situácii rodín a detí s AS na Slovensku. Záujem o tému inklúzie a jej prekážok bol našou spoločnou témou. 

V júli 2020 sme sa zúčastnili stretnutia so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Filípkovou. Predostreli sme jej situáciu ohľadne detí s AS v pandémii aj mimo nej na základe nášho prieskumu situácie rodín s AS.

V januári 2020 bola predsedníčka OZ HANS Viera Hincová menovaná do pracovnej skupiny pri Výbore pre práva osôb so zdravotným postihnutím na riešenie koncepcie autizmu v SR

Za HANS sme vstúpili do spolupráce s poslankyňou pani Gaborčákovou. Zmenu zákona o kompenzáciách s účinnosťou od 1. júla 2020 sa podarilo presadiť na septembrovej schôdzi NR SR.

júl 2019, Bratislava

V Národnej rade Slovenskej republiky sme prezentovali potreby ľudí s AS 29.5.2019 na konferencii organizovanej podpredsedníčkou parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou

Zapojili sme sa do tvorby koncepcie školstva  Mesta Zvolen s dôrazom na inklúziu