EkoInklúzia

V rámci projektu Eko Inklúzia skupina piatich mladých dobrovoľníkov – členov zboru solidarity bude počas roka pracovať na vytvorení a realizácii rehabilitačného pracovno – terapeutického programu so zameraním na upcykláciu textilu a ďalšie kreatívne a komunikačno- sociálne aktivity.

Tento program je určitým inkubátorom pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, v ktorom môžu získať zručnosti a nové kompetencie pre potenciálne začleňovanie na trh práce v bezpečnom a chránením prostredí projektu. Podporuje ich sociálne zručnosti, kreativitu, digitálnu a finančnú gramotnosť.  Podporí tiež kompetenciu naučiť sa učiť, aby vedeli reflektovať svoj progres v procese učenia sa, aby si vedeli definovať ciele a silné aj slabé stránky ktoré využijú pre svoj ďalší rozvoj. V rámci komunity v meste Lučenec budú prezentovať výsledky svojej práce, budú prispievať k zvyšovaniu povedomia o solidarite, inklúzii ale aj trvalej udržateľnosti a enviromentálneho uvedomia na komunity v ktorej žijú.

Pod vedením koučky a koordinátorky projektu budú mladí dobrovoľníci pracovať na vlastnom rozvoji a na

zapájaní iných mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom , ale ja inými znevýhodneniami. Tieto odišnosti majú spoločné to, že mladí ľudia sa ťažšie zapájajú do spoločenského života,  sú neobratní vo riešení bežných situácií a v komunikácii a tým sa ťažšie uplatňujú na trhu práce.

V našom združení prostredníctvom nácviku zručností ( napr. finančná gramotnosť, príprava jedál, komunikácia v komunitnej cukrárni,  podpora kreativity cez pravidelné výtvarné a arteterapeutické workshopy  a výstavy ( Jeden a milión svetov) pomáhame týmto mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti a kompetencie pre lepšie začlenenie sa do bežného života. Pre mnohých z nich sú dôležité aj veľké spoločenské otázky ako je spravodlivosť, pomoc slabším,  ale aj ekológia  a záchrana života na planéte. Preto sme sa rozhodli prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a projektu podporiť zručnosti mladých ľudí s touto odlišnosťou, ale aj s inými typmi zdravotného znevýhodnenia, a rozvíjať ich kompetencie prostredníctvom zaujímavých a tvorivých aktivít, ktoré majú aj spoločenský a ekologický rozmer.

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskeho zboru solidarity http://zborsolidarity.eu/#