Aktivity projektu EkoInklúzia

Upcyklácia textilu

Pracovno – rehabilitačný program: dobrovoľníci pripravili a realizovali tento program pre skupinu mladých dospelých so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa učili pripravovať textil na upcykláciu, vystrihovať a šiť, upravovať jednotlivé výrobky a potom ich aj ozdobovať. Frekvencia bola minimálne raz mesačne, počas zimných mesiacov sa stretávali cca raz za tri týždne. Ďalej spočívala ich činnosť v plánovaní jednotlivých výrobkov a získavaní doplnkového materiálu. Textil na upcykláciu sme získavali zo zbierok ale aj z charitného obchodu z textilu, ktorý im zostával, a bol by sa dostal do zberu.

Do program u sa zapojili aj ďalší mladí dobrovoľníci, ktorí kreslili na tašky a pracovali s mladými ľuďmi so znevýhodnením. Postupne sa program rozšíril aj na medzigeneračné aktivity

Pravidelné aktivity v komunite

Dobrovoľníci organizovali tiež stretnutia mladých ľudí a detí so znevýhodnením raz za dva týždne a dobrovoľníci sa striedali na týchto aktivitách podľa svojich možností a záujmu. Zbierali prírodný materiál, tvorili z hliny alebo falošného porcelánu, maľovali na textil  a podobne. V mesiaci jún dobrovoľníci pomáhali aj s prípravou a realizáciou výstavy výtvarných práce detí s Aspergerovým syndrómom Jeden a milión svetov v priestoroch BBSK, kde výstavu otvoril župan a ocenil prácu mladých ľudí s AS a spoluprácu s dobrovoľníkmi aj širšou komunitou.

Počas letných mesiacov dobrovoľníci pripravili týždeň aktivít, počas ktorých s deťmi so znevýhodnením aj ich rodinami navštívili zaujímavé miesta v okolí – zvieraciu farmu, hrad, kúpalisko. Zapojili sa tiež do jednoduchých aktivít v rámci upcyklácie. Aktivity boli inkluzívne, nakoľko sa zúčastňovali deti so znevýhodnením aj so svojimi súrodencami a ich kamarátmi. Aktivity prebiehali spoločne s rodičmi, takže zahŕňali aj medzigeneračnú komunikáciu a spoluprácu a to aj s rodinami z geograficky a sociálne znevýhodneného prostredia. v poslednej fáze sa aktivity projektu rozšírili aj do lokality Veľké Zlievce kde sa deti v miestnej škole podieľali na príprave materiálu a zdobení našich výrobkov. Školu navštevujú aj deti s autizmom a Aspergerovým syndrómom.

Osobnostný rast dobrovoľníkov

Dobrovoľníci mali možnosť 1 x mesačne sa stretnúť aj s koučkou a okrem toho s ňou mohli komunikovať elektronicky. Pripravili tiež e-shop a prezentácie svojich výrobkov na aktivitách v rámci komunity.  Získali množstvo nových zručností a nástrojov pre prácu v rámci tímovej spolupráce, komunikácie s rôznymi skupinami v rámci komunity, s vlastným rozvojom prostredníctvom neformálneho vzdelávania a ďalších aktivít. Počas projektu sme sa museli popasovať aj s nepredvídanou situáciou ohľadne COVID 19 . Využili sme zameranie našich aktivít na šitie rúšok v domácom prostredí a rozdali sme ich do zdravotníckych, sociálnych zariadení aj jednotlivcom. Záverečné aktivity projektu tiež prebiehali v online prostredí ( hodnotiace stretnutia, koučovanie).

Ďakujeme všetkým spolupracujúcim organizáciám v rámci projektu, Komunitnému centru 3Pé a IN network Slovakia za poskytnutie priestorov, Slovenskej katolíckej charite v Lučenci za pomoc pri získavaní materiálu na upcykláciu, Pedagogickej a sociálnej akadémii za možnosti získavať ďalších dobrovoľníkov, DSS Slatinka Lučenec a základná škola Veľké Zlievce.

Náš eshop Dandelion nájdete  na tomto linku

Dobrovoľný príspevok na výrobky v e shope umožní pokračovanie projektu.